20:34:03 Domingo 16 de xuño 2024
Estás en:

A Comisión Europea publica o Plan de acción de administración electrónica 2016-2020.

6/06/16

Segundo a visión formulada no Plan: “En 2020, as administracións públicas e as institucións públicas da Unión Europea deben ser abertas, eficaces e integradoras, proporcionando servizos públicos dixitais a todos os cidadáns e empresas da UE que sexan personalizados, transfronteirizos, servizos fáciles de usar, e de extremo a extremo. Úsanse enfoques innovadores para deseñar e ofrecer mellores servizos adecuados ás necesidades e demandas dos cidadáns e as empresas. As administracións públicas utilizan as oportunidades que ofrece a nova contorna dixital para facilitar a súa interacción coas partes interesadas e entre elas.”

As iniciativas que se lancen ao amparo do Plan cinguiranse aos seguintes 7 principios:
Dixital por defecto: as administracións públicas ofrecerán servizos dixitais (incluíndo a información lexible de forma automatizada) como opción preferida (aínda que mantendo outras canles para quen están desconectados ben por elección ou ben por necesidade). Ademais, os servizos públicos deberanse prestar a través dun único punto de contacto ou dun portelo único e a través de diferentes canles.
Principio de só unha vez: garantirase que os cidadáns e as empresas fornecen a mesma información só unha vez ás administracións públicas. As oficinas da administración pública adoptarán medidas para a reutilización interna destes datos, de acordo co permitido e co debido respecto das normas de protección de datos, co fin de evitar que recaian cargas adicionais sobre os cidadáns e as empresas.
Inclusión e  accesibilidade: as administracións públicas deseñarán servizos públicos dixitais que sexan inclusivos de forma predeterminada e adaptados ás diferentes necesidades, tales como as das persoas maiores e das persoas con discapacidades.
Apertura e transparencia:
as administracións públicas compartirán información e datos e permitir que os cidadáns e as empresas poidan ter control de acceso e rectificación dos seus propios datos; permitirán aos usuarios controlar os procesos administrativos que os involucran; comprometeranse e abrirán ás partes interesadas (tales como empresas, investigadores e organizacións sen ánimo de lucro) no deseño e a prestación de servizos.
Transfronteirizo de forma predeterminada: as administracións públicas despregarán os servizos públicos dixitais pertinentes dispoñibles a través das fronteiras e evitarán que se produza unha maior fragmentación, facilitando así a mobilidade dentro do Mercado Único.
Interoperabilidad de forma predeterminada: os servizos públicos deseñaranse para funcionar sen problemas no Mercado Interior e través dos silos organizacionales, baseándose na libre circulación de datos e de servizos dixitais na Unión Europea.
Confianza e Seguridade: todas as iniciativas irán máis aló do mero cumprimento do marco xurídico sobre a protección de datos persoais e a privacidade e seguridade de TI, mediante a integración destes elementos na fase de deseño. Estas son condicións previas importantes para aumentar a confianza e a asimilación dos servizos dixitais.

Apúntase, ademais, que a elección por parte das administracións públicas dos sistemas e tecnoloxías, sexan distribuídos ou centralizados, será de acordo coas súas necesidades, pero respectando plenamente os requisitos de interoperabilidad acordados.

O Plan, dentro do marco estratéxico establecido pola Estratexia para un Mercado Dixital para Europa, establece 3 grandes prioridades de actuación e sinala 20 accións a emprender pola Comisión Europea para acelerar a implementación da lexislación existente e dos servizos públicos dixitais relacionados.

I. Modernización das administracións públicas co TIC, utilizando habilitadores dixitais claves
1. Apoiar a transición dos Estados membros cara á contratación electrónica de forma plena e o uso dos rexistros de contratación. (2019)
2. Acelerar a adopción dos servizos de eIDAS, incluíndo a identificación electrónica e a firma electrónica. (2016)
3. Asegurar a sustentabilidade a longo prazo da infraestrutura de servizos dixitais transfronteiriza. (2018)
4. Presentar unha versión revisada do Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF – European Interoperability Framework) e apoiar a súa adopción por parte das administracións nacionais. (2016-2019)
5. Coordinar o desenvolvemento dun prototipo do catálogo europeo de normas de TIC para a contratación pública. (2017)
6. A Comisión utilizará os bloques comúns de construción tales como os servizos dixitais de infraestrutura promovidos polo mecanismo CEF (Connecting Europe Facility) e aplicará o Marco Europeo de Interoperabilidad. Introducirá gradualmente os principios de "dixital por defecto" e "unha soa vez”, a facturación electrónica e a contratación electrónica e avaliará as consecuencias dunha posible aplicación do principio de «non sistemas herdados (non legacy)». (2016-2019)

II. Habilitar a mobilidade transfronteiriza mediante servizos públicos dixitais interoperables
7. Presentar unha proposta de punto de acceso único (Single Dixital Gateway). (2017)
8. Facer do portal europeo de Xustiza un portelo único para obter información sobre temas de xustiza europeos. (2016)
9. Establecer, en cooperación cos Estados membros, a obrigatoriedade da interconexión dos rexistros mercantís de todos os Estados membros. (2017)
10. Desenvolver a interconexión electrónica dos rexistros de insolvencia. (2019)
11. Presentar unha iniciativa para facilitar o uso de solucións dixitais ao longo do ciclo de vida dunha empresa. (2017)
12. Presentar unha proposta lexislativa para ampliar o mecanismo electrónico único para o rexistro e pago do IVE. (2016)
13. Lanzar un piloto relativo ao principio de só unha vez para as empresas. 2016
14. Crear un portelo único a efectos de notificación no transporte marítimo e a dixitalización dos documentos electrónicos de transporte. (2018)
15. Completar o establecemento do Intercambio Electrónico de Información da Seguridade Social (EESSI). (2019)
16. Estender o portal europeo EURES da mobilidade profesional. (2017)
17. Apoiar aos países no desenvolvemento dos servizos de sanidade electrónica transfronteiriza. (2016-2018)

III. Facilitar a interacción dixital entre administracións e con cidadáns e empresas, para uns servizos públicos de alta calidade
18. Avaliar a posibilidade de aplicar o principio dunha soa vez para os cidadáns nun contexto transfronteirizo. (2019)
19. Acelerar o despregamento e a asimilación da infraestrutura de datos Directiva INSPIRE. (2016-2020)
20. Transformar os seus sitios web para apoiar o incremento do compromiso e da participación dos cidadáns e das empresas nos programas da UE e na formulación de políticas. (2018)

Contémplase que a Comisión poida propor novas accións relativas á implementación da lexislación e de actuación conxunta; tamén os actores interesados (incluíndo os Estados membros) poderán propor accións adicionais, en particular relativas aos eventos vitais,  a través dunha plataforma dixital de participación. A Comisión establecerá e presidirá un comité director do Plan de Acción que se ocupará da gobernanza do mesmo, incluíndo a valoración das propostas de accións que poidan suscitarse e a coordinación da implementación e monitorización das medidas.

O Plan non conta cun orzamento ou un instrumento financeiro propios senón que coordinará fontes de financiamento e medidas dispoñibles a través de diversos programas comunitarios.

Ligazon o nova orixinal

Volver

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña
Avenida Porto da Coruña, 2
15006 A Coruña
Tel 981 080 300
sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal