05:57:10 Sábado 13 de abril 2024
Estás en:

A Administración galega, preto de eliminar o papel de todos os seus trámites

7/01/16

A Administración dixital que Galicia vén construíndo desde o 2010 está xa preto de conseguir unha tramitación electrónica integral, é dicir, que desde a presentación dunha solicitude ata a súa resolución todo o proceso desenvólvase nun contexto electrónico sen papel. Esta será a realidade dos cen procedementos que no primeiro trimestre do 2016 integraranse no Arquivo Dixital da Xunta, pedra angular da eAdministración.

Esta plataforma tecnolóxica é a última peza que faltaba para que, progresivamente, o ciclo de vida de todos os procedementos da Xunta sexan exclusivamente dixitais. A fachada visible desta estrutura é a sede electrónica, que entrou en funcionamento no 2011. Foi o inicio dun proceso inexorable de transformación da Administración, que agora se consolidará e evolucionará seguindo as medidas definidas pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) no Plan de Goberno e Administración Dixital 2020, que posibilitarán un aforro anual de 41 millóns de euros en cinco anos.

Xunto coa culminación do Arquivo Dixital, no 2015 avanzouse tanto na consolidación de servizos electrónicos como no arranque de procesos fundamentais para avanzar cara a Administración dixital: incrementáronse os servizos da sede electrónica e simplificouse o seu acceso, iniciouse a dixitalización dos rexistros, consolidouse a Plataforma de Interoperabilidad Pasaxe! e púxose en marcha o sistema de notificacións electrónicas.

Xestionar en calquera momento e lugar é unha das principais vantaxes da administración electrónica que perciben os cidadáns e que, ademais, supón un aforro de 75 euros por solicitude fronte á modalidade presencial. En Galicia, a sede electrónica ofrece xa un milleiro de xestións que se poden presentar a golpe de clic, e que representan máis do 60 % dos procedementos existentes na Administración autonómica. Cada vez son máis os galegos que se desprazan pola pantalla do computador en lugar da o portelo da Administración e, xa no mes de setembro, o número de xestións na sede duplicaba ás do 2014. A previsión é cerrar o ano con preto de 60.000 xestións rexistradas na sede electrónica.

Con todo, a necesidade de empregar o DNI electrónico ou certificados dixitais afasta aínda aos usuarios menos familiarizados co TIC. Para eliminar esta barreira, en setembro púxose en marcha o servizo Chave 365, que permite acceder á sede cunhas claves concertadas que o usuario recibe no seu móbil. O Chave 365 pode solicitarse a través da propia sede electrónica, ou ben de forma presencial no Rexistro Xeral da Xunta e nas oficinas de rexistro das delegacións da Coruña, Ferrol, Pontevedra, Vigo, Lugo e Ourense.

Certificados electrónicos
Xa se está traballando en ofrecer a posibilidade de obter certificados de maneira inmediata e asinados electronicamente como os de discapacidade ou familia numerosa, por exemplo, desde a súa casa e en calquera momento.

Con independencia de que o trámite se inicie de maneira telemática ou presencial, o obxectivo é que o seu ciclo sexa integramente dixital. Esta iniciativa continuará estendéndose de maneira progresiva no primeiro trimestre do 2016 nos rexistros da Xunta na Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo e continuará ao longo de todo ano ata chegar ás 533 oficinas da administración autonómica.

A Xunta conta con 260 canles e máis de 733.000 seguidores nas redes sociais. Ten, ademais, vinte aplicacións móbiles e máis de 278.779 descargas. Este catálogo inclúe servizos para demandantes de emprego (Mobem), do ámbito educativo (abalarMóbil), para a mocidade (Carné Xove), meteoroloxía (Meteogalicia, MeteoRoute), pesca (Non piques-Non peques) e turismo (Enoturismo, Sendegal, Turismo de Galicia, Bono Iacobus).

Conservar a documentación con garantías de seguridade
O Arquivo Dixital Integrado é unha infraestrutura tecnolóxica situada no Centro de Proceso de Datos do Gaiás, que permitirá xestionar e conservar, con todas as garantías de seguridade e dispoñibilidade, a documentación dixital durante todo o ciclo de vida administrativa. E posibilitará, tanto aos empregados públicos como ao propio interesado, recuperar e consultar calquera información dun expediente.

As xestións administrativas implican, en moitos casos, achegar documentación e certificados, que moitas veces obran xa en poder das administracións. En Galicia, a plataforma de interoperabilidad Pasaxe! permite acceder de maneira telemática a preto de 40 certificados de diferentes administracións como certificados de identidade, residencia, catastro, discapacidade... No 2015, Pasaxe! evitou a presentación de máis de 1 millón destes certificados.

Notificacións electrónicas
O obxectivo cero papel abarca todos os pasos do trámite administrativo, incluído o da notificación ao interesado. Este ano a Amtega puxo en marcha en 53 procedementos o sistema de notificacións electrónicas Notific@, que permite o envío e recepción de notificacións completamente válidas nunha caixa de correos electrónica persoal de forma segura e confidencial, complementando, e nalgúns casos substituíndo, ao envío de información en papel.

Todo este proceso de transformación supón a reconfiguración das funcións dos empregados públicos, o que implica a dotación de novos medios tecnolóxicos e un plan de formación TIC, que se está desenvolvendo a través da EGAP e que impartiu máis de 12.500 horas en tres anos. Máis de 13.000 empregados públicos dispoñen xa de acreditación dixital e no 2015 asináronse 422.000 documentos de forma electrónica.

Unha administración dixital é unha administración aberta as 24 horas os 365 días do ano máis próxima ao cidadán, participativa e que aposta por potenciar a reutilización da información que xera para promover a creación de novos produtos e servizos.

Volver

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña
Avenida Porto da Coruña, 2
15006 A Coruña
Tel 981 080 300
sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal