10:53:40 Domingo 23 de xuño 2024
Estás en:

Novo impulso á reforma do funcionamento das Administracións Públicas.

14/01/15

O Consello de Ministros do 9 de xaneiro de 2015 recibiu senllos informes sobre os Anteproxectos de Lei do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e de Réxime Xurídico do Sector Público, que implantarán unha Administración totalmente electrónica, interconectada, transparente e cunha estrutura clara e simple.

Esta reforma baséase en dous eixos complementarios: o referir as relacións externas da Administración con cidadáns e empresas, do que se ocupa o Anteproxecto de Lei do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e o referir a organización e relacións internas dentro de cada Administración e entre as distintas Administracións, no que se centra o Anteproxecto de Lei de Réxime Xurídico do Sector Público.

Principais novidades para os cidadáns

    Facilítanse as relacións electrónicas dos cidadáns coa Administración. Con este obxectivo habilítase a presentación de escritos en calquera momento no rexistro electrónico de calquera Administración, con independencia da quen se dirixan.
    Simplifícanse os medios de identificación e de firma electrónica que se poden utilizar para os trámites administrativos. Para iso poténciase, por exemplo, o uso de claves electrónicas concertadas que se facilitan ao cidadán no momento para realizar o seu trámite, establécese a asistencia persoal por parte da Administración no uso de medios electrónicos a aqueles cidadáns que o necesiten e prevese que as Administracións poidan avisar ao cidadán, si así o autorizou, mediante mensaxe ao teléfono móbil de que ten unha notificación que poderá consultar de maneira electrónica.
    Redúcense as cargas administrativas e establécese como regra xeral a non solicitude de documentos orixinais (por exemplo, a declaración da renda ou os certificados de empadroamento, etcétera). Non será preciso que os cidadáns presenten fotocopias de documentos, senón que, rexistrados estes electronicamente, a Administración elaborará as copias que necesite.
    Haberá un único procedemento común, máis fácil de coñecer, prescindindo do abundante número actual de procedementos especiais, e prevese un procedemento administrativo "exprés" para supostos de menor complexidade, co que se gaña en axilidade ao reducir prazos.
    Xeneralízase para todos os procedementos administrativos a posibilidade de reducir o importe das sancións por pronto pago ou por recoñecemento da responsabilidade.
    Por outra banda, os cidadáns poderán coñecer as principais reformas que se ten previsto aprobar cada ano a través do denominado Plan anual normativo.

Principais novidades para as empresas

    As empresas relacionaranse obrigatoriamente de forma electrónica con todas as Administracións, como veñen facendo xa coa Axencia Tributaria e a Seguridade Social, e poderán outorgar poderes electronicamente para que os seus representantes realicen trámites administrativos. Para facilitarlles esta tarefa contarán cun rexistro administrativo de poderes á súa disposición.
    Redúcense cargas administrativas ao non esixir como regra xeral documentos que sexan presentados con anterioridade, ou elaborados pola propia Administración (por exemplo: licenzas ou autorizacións xa expedidas).
    No ámbito estatal, fíxase con carácter xeral unha data común de entrada en vigor das normas (xaneiro e xuño), o que permitirá ás empresas poder planificar a súa actividade con maior certeza e adaptarse mellor aos cambios normativos.

Volver

Caixa de suxestións

Contamos coa súa opinión para ofrecer cada día un mellor servizo.

Contacto

Deputación A Coruña
Avenida Porto da Coruña, 2
15006 A Coruña
Tel 981 080 300
sedeconcellos.soporte@dacoruna.gal